Spidsand

 

Kendetegn: Spidsanden er en stor svømmeand med meget lang hals. Den har en længde på 52-75 cm og et vingefang på 80-95 cm. Hannen er størst. Vingerne er lange og smalle. Halen er lang og spids, deraf navnet spidsand. Vingebagkanten er hvid. Hannen kan ikke forveksles med andre. Hovedet er mørkebrunt med en hvid lodret stribe bagerst. Halsen er hvid. Hunnen er lys og spættet.

Forveksling: Hunnen kan forveksles med andre hunner af svømmeænder: gråand hun og knarand hun.

Biologi: Spidsanden lever af plantemateriale og tilknyttede smådyr som den finder på lavt vand i fjorde og vige og på strandenge.

Levested: I træktiden ses op til 6000 spidsænder i Danmark, især i kystlaguner og andre vådområder.

Spidsanden er en fåtallig dansk ynglefugl. Der er ca. 150 par i danmark og den yngler på strandenge.

Udbredelse: Spidsanden yngler i Skandinavien og Rusland og overvintrer i Vesteuropa, bl.a. i England og Frankrig.

Hvornår ses den? Spidsanden ses hovedsagelig på trækket i september-november og igen i marts-april når de er på træk mellem ynglestederne og vinterkvartererne.

Kilde:
Fugle og natur
Naturstyrelsen